ROBOT LOGISTIC

เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำหน้าที่เพื่อขนถ่ายย้ายของในคลังสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ
E-Commerce จุดเด่นของระบบนี้คือ

  • ใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต, โลจิสติกส์ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
  • คัดเลือกสินค้าและจำแนกสินค้าสู่ปลายทางได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เคลื่อนย้ายสินค้าไปตามที่ต้องการ
  • ทำงานได้รวดเร็วขึ้น50% ลดต้นทุนการใช้แรงงานคน