STELL PIPE WOOD

Forklift Combilift (รถโฟล์คลิฟท์)
– สามารถวิ่งได้ 4 ทิศทาง โดยไม่ต้องใช้วงเลี้ยว
– เหมาะกับสินค้าที่มีความยาว 4 เมตรขึ้นไป เช่น เหล็ก, ท่อ, อลุมิเนียม, ไม้
– สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ 50-100 เปอร์เซ็นต์